Stipendije studentima slabijeg imovinskog statusa


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude-Općinski načelnik                                       
Broj: 02-38-85/10
Grude, 2. veljače  2010. godine
 
Temeljem Odluke Općinskog Vijeća Grude, broj: 01-14-50/09 od 21. siječnja 2009.  o dodjeli materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja za školsku 2009./2010. godinu, temeljem Članka 2, stavak 2. iste Odluke  r a s p i s u j e m:
 
                                                                      J A V N I   N A T J E Č A J
 
o dodjeli materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja za školsku 2009/2010. godinu
I
U školskoj 2009./2010. godini dodjeljuje se četrdeset(40) materijalnih potpora, isključivo za studente slabog imovnog stanja, u godišnjem iznosu od po 1.000,00 KM, a koja se isplaćuju u deset mjesečnih rata po 100,00 KM. Rate se ne isplaćuju za 7. i 8. mjesec 2010. godine.
II
                Pravo na potporu iz Članka 1. ove Odluke mogu ostvariti studenti sa stalnim mjestom prebivališta u općini Grude, koji ne ostvaruju neku drugu stipendije ili kredit i koji nisu već koristili stipendiju ili kredit za traženu godinu studija.
III
                Pravo na materijalnu potporu , bez bodovanja, imaju redoviti studenti:
-          djeca i supružnici poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,
-          studenti invalidi sa stupnjem invalidnosti 90% i više,
-          studenti bez oba roditelja.
IV
                Temeljem socijalnog statusa uže obitelji, a nju čine roditelji, sestre i braća, studentu se dodjeljuje:
-          studentu bez jednog roditelja 30 bodova
-          za svakog člana uže obitelji po 2 boda,
-          za svakog brata i sestru koji su učenici po 5 bodova,
-          za svakog brata i sestru koji su redoviti studenti po 10 bodova,
-          student  invalid s preko 50% invalidnosti, ostvaruje broj bodova na način da se stupanj njegove invalidnosti množi s koeficijentom 0,3,
-          svakom studentu Povjerenstvo može dodijeliti dodatne bodove-do 30,  što će utvrđivati na temelju Izjave studenta o socijalnom stanju obitelji.
 
V
Pravo natjecanja imaju svi redoviti studenti koji imaju prebivalište u općini Grude.
Uz Prijavu na Natječaj (koju mogu dobiti u sobi br.1.općine i samostalno ispuniti) studenti trebaju dostaviti:
-          ovjerenu presliku osobne iskaznice
-          uvjerenje od fakulteta  da je student redovit u školskoj 2009./2010. godini.
-          Izjavu kako nisu već koristili stipendiju ili kredit za traženu godinu studija potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa, (mogu dobiti u sobi br.1. u općini)
-          Potvrdu od  Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja podružnica Grude da su oni djeca ili supružnici poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,
-          Za studente invalide Rješenje mjerodavne invalidske komisije o točnom stupnju invalidnosti,
-          za studente koji  nemaju jednog ili oba roditelja  dostaviti Izvod iz matične knjige umrlih,
-          Izjavu o zajedničkom kućanstvu izdatu i ovjerenu u pripadajućem matičnom uredu,
-          Ako student koji se natječe za potporu ima u obitelji brata ili sestru koji je također redoviti student  to dokazuje Uvjerenjem s odgovarajućeg fakulteta.
     -     Izjavu o socijalnom stanju članova uže obitelji studenta (Obrazac Izjave može se dobiti u sobi br.1. u općini).   
VI
Prijave s dokazima poslati na adresu : Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja za školsku 2009./2010. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH, ili donijeti osobno u općinu (soba br.1. Službe za  opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
               Načelnik:  
               Viktor Marić

 

Povratak na naslovnu...

Broj posjeta:
Hit Counter by Digits
               mail to:webmaster