Javni natječaj - studentske potpore 2010./11.

   Bosna i Hercegovina
   Federacija Bosne i Hercegovine
   Županija Zapadnohercegovačka
   Općina Grude-Općinski načelnik  
    Broj: 02-38-1333/10
   Grude, 16. studeni  2010. godine

 
            Temeljem Odluke Općinskog Vijeća Grude, broj: 01-14-1289/10 od 28. listopada 2010.  o dodjeli materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja za školsku 2010./2011. godinu, temeljem Članka 2, stavak 2. iste Odluke  r a s p i s u j e m:
 
 J A V N I   N A T J E Č A J
  o dodjeli materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja za školsku 2010/2011. godinu
 

     I
U školskoj 2010./2011. godini dodjeljuje se četrdeset(40) materijalnih popora, isključivo za studente slabog imovnog stanja, u godišnjem iznosu od po 1.000,00 KM, a koja se isplaćuju u deset mjesečnih rata po 100,00 KM. Rate se ne isplaćuju za 7. i 8. mjesec 2011. godine.
    II
            Pravo na potporu iz Članka 1. ove Odluke mogu ostvariti studenti sa stalnim mjestom prebivališta u općini Grude, koji ne ostvaruju neku drugu stipendije ili kredit i koji nisu već koristili stipendiju ili kredit za traženu godinu studija.
    III
            Pravo na materijalnu potporu , bez bodovanja, imaju redoviti studenti:
-          djeca i supružnici poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,
-          studenti invalidi sa stupnjem invalidnosti 90% i više,
-          studenti bez oba roditelja.
   IV
            Temeljem socijalnog statusa uže obitelji, a nju čine roditelji, sestre i braća, studentu se dodjeljuje:
-          studentu bez jednog roditelja 30 bodova
-          za svakog člana uže obitelji po 2 boda,
-          za svakog brata i sestru koji su učenici po 5 bodova,
-          za svakog brata i sestru koji su redoviti studenti po 10 bodova,
-          student  invalid s preko 50% invalidnosti, ostvaruje broj bodova na način da se stupanj njegove invalidnosti množi s koeficijentom 0,3,
-          svakom studentu uz preporuku Centra za socijalni rad Grude,Povjerenstvo može dodijeliti do 10 bodova.
 
V
Pravo natjecanja imaju svi redoviti studenti koji imaju prebivalište u općini Grude.
Uz Prijavu na Natječaj (koju mogu dobiti u sobi br.1.općine i samostalno ispuniti) studenti trebaju dostaviti:
-          ovjerenu presliku osobne iskaznice
-          uvjerenje od fakulteta  da je student redovit u školskoj 2010./2011. godini.
-          Izjavu kako nisu već koristili stipendiju ili kredit za traženu godinu studija potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa, (mogu dobiti u sobi br.1. u općini)
-          Potvrdu od  Udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja podružnica Grude da su oni djeca ili supružnici poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja,
-          Za studente invalide Rješenje mjerodavne invalidske komisije o točnom stupnju invalidnosti,
-          za studente koji  nemaju jednog ili oba roditelja  dostaviti Izvod iz matične knjige umrlih,
-          Izjavu o zajedničkom kućanstvu izdatu i ovjerenu u pripadajućem matičnom uredu,
-          Ako student koji se natječe za potporu ima u obitelji brata ili sestru koji je također redoviti student  to dokazuje Uvjerenjem s odgovarajućeg fakulteta.
     -     Izjavu o socijalnom stanju članova uže obitelji studenta (Obrazac Izjave može se dobiti u sobi br.1. u općini).   
VI
Prijave s dokazima poslati na adresu : Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu materijalnih potpora studentima slabijeg imovnog stanja za školsku 2010./2011. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH, ili donijeti osobno u općinu (soba br.1. Službe za  opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).
Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom tisku. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dostaviti:
-          Večernji list
-          Radio postaji Grude
-          Na web-stranicu općine Grude
-          Na oglasnu ploču u općini Grude
-          Arhivi                                                                      
 
Načelnik
Viktor Marić

Dokumente za natječaj možete preuzeti ovdje

               Gorica-online

Povratak na naslovnu...

Broj posjeta:
Hit Counter by Digits
               mail to:webmaster